Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, persoonlijk of namens een entiteit (“u”) en Media Masters (“Bedrijf”, “wij”, “ons” of “onze”), met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van de https://www.vissenfluisteraar.com website en alle andere mediavormen, mediakanalen, mobiele website of mobiele applicatie gerelateerd, gelinkt, of anderszins verbonden daaraan (gezamenlijk, de “Site”). U gaat ermee akkoord dat door toegang tot de Site, u hebt gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn aan al deze Gebruiksvoorwaarden. INDIEN U NIET INSTEMT MET ALLEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN OM DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STAKEN.

Aanvullende voorwaarden en documenten die van tijd tot tijd op de Site kunnen worden geplaatst, worden hierbij uitdrukkelijk door verwijzing hierin opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen of aanpassingen aan deze Gebruiksvoorwaarden aan te brengen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de “Laatst bijgewerkt” datum van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, en u doet afstand van elk recht om specifieke kennisgeving van elke dergelijke wijziging te ontvangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Gebruiksvoorwaarden periodiek te herzien om op de hoogte te blijven van updates. U bent onderhevig aan, en wordt geacht op de hoogte te zijn van en te hebben ingestemd met, de wijzigingen in eventuele herziene Gebruiksvoorwaarden door uw voortgezet gebruik van de Site na de datum waarop dergelijke herziene Gebruiksvoorwaarden zijn gepost.

De informatie die op de Site wordt aangeboden, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door enige persoon of entiteit in enig rechtsgebied of land waar dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet of regelgeving of ons zou onderwerpen aan enige registratieverplichting binnen een dergelijk rechtsgebied of land. Dienovereenkomstig, die personen die ervoor kiezen om de Site vanuit andere locaties te benaderen doen dit op eigen initiatief en zijn uitsluitend verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten, voor zover lokale wetten van toepassing zijn.

De Site is niet aangepast om te voldoen aan sectorspecifieke regelgeving (Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), Federal Information Security Management Act (FISMA), etc.), dus als uw interacties onder dergelijke wetten zouden vallen, mag u deze Site niet gebruiken. U mag de Site niet gebruiken op een manier die de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) zou schenden.

De Site is bedoeld voor gebruikers die ten minste 13 jaar oud zijn. Alle gebruikers die minderjarig zijn in het rechtsgebied waarin zij verblijven (doorgaans jonger dan 18 jaar) moeten toestemming hebben van, en rechtstreeks worden begeleid door, hun ouder of voogd om de Site te gebruiken. Als u een minderjarige bent, moet u uw ouder of voogd deze Gebruiksvoorwaarden laten lezen en ermee instemmen voordat u de Site gebruikt.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendomsrecht en zijn alle broncodes, databases, functionaliteit, software, websiteontwerpen, audio, video, tekst, foto’s en grafieken op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de handelsmerken, servicemerken en logo’s daarin (de “Merken”) eigendom van of gecontroleerd door ons of aan ons gelicentieerd, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en wetten tegen oneerlijke concurrentie van de Nederland, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De inhoud en de merken worden op de Site “ZOALS ZE ZIJN” aangeboden voor uw informatie en persoonlijk gebruik. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen inhoud of merken worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, gelicentieerd of anderszins geëxploiteerd voor enig commercieel doel dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)

Media Masters respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Volgens de DMCA Media Masters snel reageren op claims van auteursrechtinbreuk op de Site die zijn ingediend bij Media Masters auteursrechtagent zoals hieronder beschreven. Na ontvangst van een kennisgeving waarin auteursrechtinbreuk wordt beweerd, zal Media Masters welke actie dan ook ondernemen die het binnen zijn uitsluitende discretie passend acht, inclusief de verwijdering van het vermeende inbreukmakende materiaal en beëindiging van de toegang voor herhaaldelijke inbreukmakers van auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Als u van mening bent dat uw intellectuele eigendomsrechten zijn geschonden door Media Masters of door een derde partij die materiaal heeft geüpload naar onze website, gelieve de volgende informatie te verstrekken aan de aangewezen Auteursrecht Agent hieronder vermeld:

Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of andere intellectuele eigendom dat u beweert te zijn geschonden; Een beschrijving van waar het materiaal dat u beweert inbreukmakend te zijn zich bevindt op de Site; Een adres, telefoonnummer en e-mailadres waar we contact met u kunnen opnemen en, indien anders, een e-mailadres waar de vermeende inbreukmakende partij, indien niet Media Masters, contact met u kan opnemen; Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik niet is geautoriseerd door de auteursrechthebbende of andere intellectuele eigendomsrechthebbende, door zijn agent, of bij wet; Een verklaring van u onder straf van meineed dat de informatie in uw kennisgeving nauwkeurig is en dat u de auteursrechthebbende of intellectuele eigendomsrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens de eigenaar op te treden; Uw elektronische of fysieke handtekening. Media Masters kan aanvullende informatie vragen voordat enig vermeend inbreukmakend materiaal wordt verwijderd. In het geval Media Masters het vermeende inbreukmakende materiaal verwijdert, zal Media Masters onmiddellijk de persoon die verantwoordelijk is voor het plaatsen van dergelijk materiaal op de hoogte stellen dat Media Masters het materiaal heeft verwijderd of de toegang daartoe heeft uitgeschakeld. Media Masters kan ook de verantwoordelijke persoon voorzien van uw e-mailadres zodat de persoon kan reageren op uw beschuldigingen.

Overeenkomstig 17 U.S.C. 512(c). heeft Media Masters de volgende auteursrecht agent aangewezen:

Milan Hof

E-mail: Support@vissenfluisteraar.com

Postadres: Rubensstraat 7, Twello, Nederland

GEBRUIKERSVERTEGENWOORDIGINGEN

Door gebruik te maken van de Site verklaart en garandeert u dat: (1) u de juridische capaciteit heeft en u akkoord gaat met het naleven van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) u niet jonger bent dan 13 jaar; (3) u geen minderjarige bent in het rechtsgebied waar u woont, of indien u minderjarig bent, u toestemming heeft van uw ouder of voogd om de Site te gebruiken; (4) u de Site niet zult benaderen via geautomatiseerde of niet-menselijke middelen, zoals via een bot, script of anderszins; (5) u de Site niet zult gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden; en (6) uw gebruik van de Site geen enkele van toepassing zijnde wet of regelgeving schendt.

Als u onjuiste, onnauwkeurige, niet actuele of onvolledige informatie verstrekt, hebben wij het recht om uw account te schorsen of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van de Site (of een deel daarvan) te weigeren.

VERBODEN ACTIVITEITEN

U mag de Site niet openen of gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor wij de Site beschikbaar stellen. De Site mag niet worden gebruikt in verband met commerciële ondernemingen, behalve die welke specifiek door ons zijn onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Site gaat u ermee akkoord om niet:

 1. Systematisch gegevens of andere inhoud van de Site te halen om direct of indirect een verzameling, compilatie, database of directory te creëren of samen te stellen zonder schriftelijke toestemming van ons.
 2. Ons en andere gebruikers te misleiden, bedriegen of op een dwaalspoor te brengen, vooral in een poging om gevoelige accountinformatie zoals gebruikerswachtwoorden te achterhalen.
 3. Beveiligingsgerelateerde functies van de Site te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren, inclusief functies die het gebruik of kopiëren van enige Inhoud verhinderen of beperken of beperkingen opleggen aan het gebruik van de Site en/of de daarin opgenomen Inhoud.
 4. Ons en/of de Site te kleineren, bezoedelen of op enigerlei wijze schade toe te brengen, naar onze mening.
 5. Informatie verkregen van de Site te gebruiken om een ander persoon lastig te vallen, te misbruiken of te schaden.
 6. De Site op een manier te gebruiken die niet overeenkomt met enige van toepassing zijnde wetten of regelgevingen.
 7. De Site te gebruiken om goederen en diensten te adverteren of te verkopen.
 8. Virussen, Trojaanse paarden of ander materiaal te uploaden of te verzenden (of te proberen te uploaden of te verzenden), waaronder overmatig gebruik van hoofdletters en spammen (continu plaatsen van repetitieve tekst), dat de ononderbroken gebruik en genot van de Site door enige partij verstoort of wijzigt, belemmert, verstoort, wijzigt of interfereert met het gebruik, de functies, functies, bediening of onderhoud van de Site.
 9. Zich bezighouden met geautomatiseerd gebruik van het systeem, zoals het gebruik van scripts om reacties of berichten te sturen, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke gegevensverzamelings- en extractietools.
 10. Het auteursrecht of andere eigendomsrechten kennisgeving van enige Inhoud te verwijderen.
 11. Te proberen een andere gebruiker of persoon te imiteren of de gebruikersnaam van een andere gebruiker te gebruiken.
 12. Uw profiel te verkopen of anderszins over te dragen.
 13. Materiaal te uploaden of te verzenden (of te proberen te uploaden of te verzenden) dat fungeert als een passief of actief informatie verzamel- of transmissiemechanisme, inclusief maar niet beperkt tot clear graphics interchange formats (“gifs”), 1×1 pixels, webbugs, cookies of andere vergelijkbare apparaten (soms aangeduid als “spyware” of “passieve verzamelmechanismen” of “pcms”).
 14. De Site of de netwerken of diensten verbonden aan de Site te verstoren, te onderbreken of een onredelijke last op te leggen.
 15. Onze medewerkers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van een deel van de Site aan u te lastig vallen, te ergeren, te intimideren of te bedreigen.
 16. Te proberen omzeilen van maatregelen van de Site ontworpen om de toegang tot de Site of een deel van de Site te voorkomen of te beperken.
 17. De software van de Site te kopiëren of aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
 18. Elke software die deel uitmaakt van of op enigerlei wijze een onderdeel vormt van de Site te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren.
 19. Behalve als gevolg van standaard zoekmachine- of internetbrowsergebruik, elk geautomatiseerd systeem te gebruiken, te lanceren, te ontwikkelen of te distribueren, waaronder zonder beperking, elke spin, robot, cheat utility, scraper of offline reader die toegang heeft tot de Site, of het gebruik of lanceren van enige ongeautoriseerde script of andere software.
 20. Een aankoopagent of inkoopagent te gebruiken om aankopen te doen op de Site.
 21. Ongeautoriseerd gebruik van de Site te maken, inclusief het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers via elektronische of andere middelen met het doel ongevraagde e-mail te versturen, of gebruikersaccounts te creëren door geautomatiseerde middelen of onder valse voorwendselen.

GEBRUIKER GEGENEREERDE BIJDRAGEN

De Site kan u uitnodigen om te chatten, bij te dragen aan, of deel te nemen aan blogs, message boards, online forums en andere functionaliteit, en kan u de mogelijkheid bieden om inhoud en materialen aan ons of op de Site te creëren, in te dienen, te posten, weer te geven, te verzenden, uit te voeren, te publiceren, te distribueren of uit te zenden, waaronder maar niet beperkt tot tekst, geschriften, video, audio, foto’s, afbeeldingen, opmerkingen, suggesties of persoonlijke informatie of ander materiaal (gezamenlijk “Bijdragen”). Bijdragen kunnen zichtbaar zijn voor andere gebruikers van de Site en via websites van derden. Als zodanig kunnen eventuele door u verzonden Bijdragen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom. Wanneer u Bijdragen creëert of beschikbaar maakt, verklaart en garandeert u daarmee dat:

 1. De creatie, distributie, verzending, openbare weergave of uitvoering, en het toegang verkrijgen tot, downloaden of kopiëren van uw bijdragen vormen geen inbreuk op de eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht, patent, handelsmerk, bedrijfsgeheim of morele rechten van een derde partij.
 2. U bent de maker en eigenaar van, of hebt de nodige licenties, rechten, toestemmingen, vrijgaven en toestemmingen om te gebruiken en ons, de Site en andere gebruikers van de Site te machtigen om uw bijdragen te gebruiken op elke manier die de Site en deze Gebruiksvoorwaarden beogen.
 3. U heeft de schriftelijke toestemming, vrijgave en/of toestemming van elke identificeerbare individuele persoon in uw bijdragen om de naam of gelijkenis van elke dergelijke identificeerbare individuele persoon te gebruiken om opname en gebruik van uw bijdragen in elke door de Site en deze Gebruiksvoorwaarden beoogde wijze mogelijk te maken.
 4. Uw bijdragen zijn niet vals, onnauwkeurig of misleidend.
 5. Uw bijdragen zijn geen ongevraagde of ongeautoriseerde reclame, promotiematerialen, piramidespelen, kettingbrieven, spam, massamailings of andere vormen van werving.
 6. Uw bijdragen zijn niet obsceen, schunnig, losbandig, vuil, gewelddadig, lasterlijk, smadelijk of anderszins verwerpelijk (zoals bepaald door ons).
 7. Uw bijdragen bespotten, belachelijk maken, kleineren, intimideren of misbruiken niemand.
 8. Uw bijdragen pleiten niet voor de gewelddadige omverwerping van enige regering of zetten niet aan, moedigen niet aan of bedreigen fysiek letsel tegen een ander.
 9. Uw bijdragen schenden geen van toepassing zijnde wet, regelgeving of regel.
 10. Uw bijdragen schenden niet de privacy- of publiciteitsrechten van een derde partij.
 11. Uw bijdragen bevatten geen materiaal dat persoonlijke informatie van iemand onder de 18 jaar vraagt of mensen onder de 18 jaar op een seksuele of gewelddadige manier uitbuit.
 12. Uw bijdragen schenden geen enige van toepassing zijnde wet betreffende kinderpornografie, of zijn anderszins bedoeld om de gezondheid of het welzijn van minderjarigen te beschermen;
 13. Uw bijdragen bevatten geen aanstootgevende opmerkingen die verband houden met ras, nationale afkomst, geslacht, seksuele voorkeur of fysieke handicap.
 14. Uw bijdragen overtreden anderszins geen enkele bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of enige van toepassing zijnde wet of regelgeving. Elk gebruik van de Site in strijd met het voorgaande schendt deze Gebruiksvoorwaarden en kan leiden tot, onder andere, beëindiging of opschorting van uw rechten om de Site te gebruiken.

LICENTIE VOOR BIJDRAGEN

Door uw bijdragen op enig deel van de Site te plaatsen, verleent u automatisch, en verklaart en garandeert u dat u het recht heeft om, aan ons een onbeperkte, onbeperkte, onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, royalty-vrije, volledig betaalde, wereldwijde rechten en licenties te verlenen om te hosten, te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te onthullen, te verkopen, door te verkopen, te publiceren, uit te zenden, opnieuw te titelen, te archiveren, op te slaan, te cachen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te herformatteren, te vertalen, te verzenden, (geheel of gedeeltelijk) uit te zonderen, en dergelijke bijdragen te distribueren (inclusief, zonder beperking, uw afbeelding en stem) voor elk doel, commercieel, reclame, of anderszins, en om afgeleide werken van, of te incorporeren in andere werken, dergelijke bijdragen, en sublicenties van het voorgaande te verlenen en te machtigen. Het gebruik en de distributie kunnen plaatsvinden in elk mediaformaat en via elk mediakanaal.

Deze licentie is van toepassing op elke vorm, media of technologie, nu bekend of hierna ontwikkeld, en omvat ons gebruik van uw naam, bedrijfsnaam en franchise naam, indien van toepassing, en een van de handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo’s en persoonlijke en commerciële afbeeldingen die u verstrekt. U doet afstand van alle morele rechten in uw bijdragen, en u garandeert dat morele rechten niet anders zijn geclaimd in uw bijdragen.

Wij claimen geen eigendom over uw bijdragen. U behoudt volledige eigendom van al uw bijdragen en alle intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten die daarmee samenhangen. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige verklaringen of vertegenwoordigingen in uw bijdragen die door u worden verstrekt in enig gebied op de Site. U bent als enige verantwoordelijk voor uw bijdragen aan de Site en u stemt er uitdrukkelijk mee in om ons te vrijwaren van alle verantwoordelijkheid en af te zien van elke juridische actie tegen ons met betrekking tot uw bijdragen.

Wij hebben het recht, naar eigen goeddunken, (1) om eventuele bijdragen te bewerken, te redigeren of anderszins te wijzigen; (2) om eventuele bijdragen te hercategoriseren om ze op meer geschikte locaties op de Site te plaatsen; en (3) om eventuele bijdragen op elk moment en om welke reden dan ook vooraf te screenen of te verwijderen, zonder kennisgeving. Wij zijn niet verplicht om uw bijdragen te monitoren.

RICHTLIJNEN VOOR BEOORDELINGEN

Wij kunnen u gebieden op de Site bieden om beoordelingen of waarderingen achter te laten. Bij het plaatsen van een beoordeling moet u zich aan de volgende criteria houden: (1) u moet persoonlijke ervaring hebben met de persoon/entiteit die wordt beoordeeld; (2) uw beoordelingen mogen geen aanstootgevende scheldwoorden of beledigend, racistisch, aanstootgevend of haatdragend taalgebruik bevatten; (3) uw beoordelingen mogen geen discriminerende verwijzingen bevatten op basis van religie, ras, geslacht, nationale afkomst, leeftijd, burgerlijke staat, seksuele geaardheid of handicap; (4) uw beoordelingen mogen geen verwijzingen naar illegale activiteiten bevatten; (5) u mag niet verbonden zijn met concurrenten indien u negatieve beoordelingen plaatst; (6) u mag geen conclusies trekken over de legaliteit van gedrag; (7) u mag geen valse of misleidende uitspraken plaatsen; en (8) u mag geen campagne organiseren die anderen aanmoedigt om beoordelingen te plaatsen, positief of negatief.

Wij kunnen beoordelingen naar eigen goeddunken accepteren, afwijzen of verwijderen. Wij zijn absoluut niet verplicht om beoordelingen te screenen of te verwijderen, zelfs als iemand beoordelingen aanstootgevend of onnauwkeurig vindt. Beoordelingen worden niet door ons onderschreven en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs onze meningen of de standpunten van onze filialen of partners. Wij nemen geen aansprakelijkheid voor enige beoordeling of voor enige claims, aansprakelijkheden of verliezen die voortvloeien uit enige beoordeling. Door het plaatsen van een beoordeling verleent u ons hierbij een eeuwigdurende, niet-exclusieve, wereldwijde, royalty-vrije, volledig betaalde, toewijsbare en sublicentieerbare recht en licentie om alle inhoud met betrekking tot beoordelingen te reproduceren, te wijzigen, te vertalen, te verzenden op welke wijze dan ook, te tonen, uit te voeren en/of te verspreiden.

INZENDINGEN

U erkent en gaat ermee akkoord dat eventuele vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, feedback of andere informatie met betrekking tot de Site (“Inzendingen”) die door u aan ons worden verstrekt, niet-vertrouwelijk zijn en ons enige eigendom zullen worden. Wij zullen exclusieve rechten bezitten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, en hebben het recht om deze Inzendingen onbeperkt te gebruiken en te verspreiden voor elk wettig doel, commercieel of anderszins, zonder erkenning of compensatie aan u. U doet hierbij afstand van alle morele rechten op dergelijke Inzendingen, en u garandeert hierbij dat dergelijke Inzendingen origineel van u zijn of dat u het recht heeft om dergelijke Inzendingen in te dienen. U gaat ermee akkoord dat er geen verhaal tegen ons zal zijn voor enige beweerde of daadwerkelijke inbreuk of onrechtmatige toe-eigening van enig eigendomsrecht in uw Inzendingen.

WEBSITES EN INHOUD VAN DERDEN

De Site kan links bevatten naar andere websites (“Websites van Derden”) of u kunt via de Site worden verwezen naar Websites van Derden, evenals artikelen, foto’s, tekst, grafieken, afbeeldingen, ontwerpen, muziek, geluid, video, informatie, applicaties, software en andere inhoud of items die toebehoren aan of afkomstig zijn van derden (“Inhoud van Derden”). Dergelijke Websites van Derden en Inhoud van Derden worden door ons niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid, en wij zijn niet verantwoordelijk voor Websites van Derden die via de Site worden benaderd of voor Inhoud van Derden die op, beschikbaar via, of geïnstalleerd vanaf de Site, inclusief de inhoud, nauwkeurigheid, aanstootgevendheid, meningen, betrouwbaarheid, privacypraktijken of andere beleidslijnen van of opgenomen in de Websites van Derden of de Inhoud van Derden. Opname van, linken naar of het toestaan van het gebruik of de installatie van Websites van Derden of Inhoud van Derden impliceert geen goedkeuring of goedkeuring daarvan door ons. Als u besluit de Site te verlaten en toegang te krijgen tot de Websites van Derden of gebruik te maken van of te installeren van Inhoud van Derden, doet u dit op eigen risico, en u dient zich ervan bewust te zijn dat deze Gebruiksvoorwaarden niet langer van toepassing zijn. U dient de toepasselijke voorwaarden en beleidslijnen, inclusief privacy- en gegevensverzamelingspraktijken, van elke website waar u vanaf de Site naar navigeert of met betrekking tot alle applicaties die u gebruikt of installeert vanaf de Site, te bekijken. Alle aankopen die u doet via Websites van Derden zullen worden gedaan via andere websites en van andere bedrijven, en wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid wat betreft dergelijke aankopen die uitsluitend tussen u en de betreffende derde partij zijn. U gaat ermee akkoord en erkent dat wij de producten of diensten die op Websites van Derden worden aangeboden niet onderschrijven en u ons vrijwaart van alle schade die wordt veroorzaakt door uw aankoop van dergelijke producten of diensten. Daarnaast vrijwaart u ons van alle verliezen die u lijdt of schade die u wordt aangedaan in verband met of als gevolg van Inhoud van Derden of enig contact met Websites van Derden.

BEHEER VAN DE SITE

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om: (1) de Site te monitoren op schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden; (2) passende juridische stappen te ondernemen tegen iedereen die naar ons eigen goeddunken de wet of deze Gebruiksvoorwaarden overtreedt, inclusief maar niet beperkt tot het melden van zo’n gebruiker bij wetshandhavingsautoriteiten; (3) naar eigen goeddunken en zonder beperking, toegang te weigeren, te beperken, de beschikbaarheid te beperken van, of uit te schakelen (voor zover technologisch haalbaar) een van uw bijdragen of een deel daarvan; (4) naar eigen goeddunken en zonder kennisgeving of aansprakelijkheid, alle bestanden en inhoud die te groot zijn of op enigerlei wijze belastend zijn voor onze systemen van de Site te verwijderen of anderszins uit te schakelen; en (5) de Site op een manier te beheren die ontworpen is om onze rechten en eigendommen te beschermen en om de goede werking van de Site te faciliteren.

PRIVACYBELEID

Wij hechten waarde aan gegevensprivacy en -beveiliging. Gelieve ons Privacybeleid te bekijken: PrivacyBeleid. Door gebruik te maken van de Site gaat u akkoord gebonden te zijn aan ons Privacybeleid, dat is opgenomen in

deze Gebruiksvoorwaarden. Wees u ervan bewust dat de Site wordt gehost in de Nederland. Als u de Site benadert vanuit een andere regio van de wereld met wetten of andere vereisten die verschillen van de toepasselijke wetten in de Nederland met betrekking tot het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke gegevens, dan stemt u, door uw voortgezet gebruik van de Site, ermee in dat uw gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in de Nederland. Verder accepteren, vragen of werven wij niet bewust informatie van kinderen of richten wij ons bewust op kinderen. Daarom zullen wij, in overeenstemming met de U.S. Children’s Online Privacy Protection Act, indien wij daadwerkelijke kennis ontvangen dat iemand onder de 13 jaar persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt zonder de vereiste en verifieerbare ouderlijke toestemming, die informatie zo snel als redelijkerwijs praktisch is van de Site verwijderen.

DUUR EN BEËINDIGING

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID, DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-ADRESSEN) TE ONTZEGGEN AAN ELK PERSOON OM WELKE REDEN DAN OOK OF ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF CONVENANT IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK OF DEELNAME AAN DE SITE OP ELK MOMENT BEËINDIGEN OF OPHEFFEN OF ELKE INHOUD OF INFORMATIE DIE U HEEFT GEPLAATST VERWIJDEREN, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN.

Als wij uw account om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, is het u verboden om u opnieuw te registreren en een nieuw account aan te maken onder uw naam, een valse of geleende naam, of de naam van een derde partij, zelfs als u namens die derde partij zou kunnen handelen. Naast het beëindigen of opschorten van uw account, behouden wij ons het recht voor om passende juridische stappen te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het nastreven van civiele, strafrechtelijke en injunctieve genoegdoening.

WIJZIGINGEN EN ONDERBREKINGEN

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Site op elk moment of om welke reden dan ook naar eigen goeddunken te wijzigen, te veranderen of te verwijderen zonder kennisgeving. Echter, wij zijn niet verplicht om enige informatie op onze Site bij te werken. Wij behouden ons ook het recht voor om de Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving op elk moment. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site altijd beschikbaar zal zijn. Wij kunnen hardware-, software- of andere problemen ervaren of moeten onderhoud uitvoeren met betrekking tot de Site, wat resulteert in onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om de Site op elk moment of om welke reden dan ook zonder kennisgeving aan u te wijzigen, te herzien, bij te werken, op te schorten, stop te zetten of anderszins te wijzigen. U gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens enige downtime of stopzetting van de Site. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of om enige correcties, updates of releases in verband daarmee te leveren.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Site worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, van toepassing op overeenkomsten die volledig binnen Nederland zijn gemaakt en uitgevoerd, zonder rekening te houden met de beginselen van conflicterend recht.

GESCHILLENBESLECHTING

Informele Onderhandelingen

Om de resolutie van ende controle over de kosten van elk geschil, controverse of claim gerelateerd aan deze Gebruiksvoorwaarden (elk een “Geschil” en gezamenlijk de “Geschillen”) te versnellen, gebracht door u of ons (individueel, een “Partij” en gezamenlijk de “Partijen”), komen de Partijen overeen om eerst te proberen elk Geschil (behalve die Geschillen die hieronder uitdrukkelijk worden vermeld) informeel te onderhandelen gedurende ten minste dertig (30) dagen voordat een arbitrage wordt gestart. Dergelijke informele onderhandelingen beginnen bij schriftelijke kennisgeving van de ene Partij aan de andere Partij.

Bindende Arbitrage

Als om welke reden dan ook een Geschil in de rechtbank wordt behandeld in plaats van in arbitrage, zal het Geschil worden gestart of vervolgd in de staats- en federale rechtbanken gelegen in Nederland, en de Partijen geven hierbij toestemming aan, en zien af van alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot locatie en jurisdictie in dergelijke staats- en federale rechtbanken. Toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen en de Uniform Computer Information Transaction Act (UCITA) is uitgesloten van deze Gebruiksvoorwaarden.

In geen geval zal een door een van de Partijen ingestelde Geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met de Site meer dan één (1) jaar nadat de oorzaak van de actie ontstond worden aangevangen. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van de Partijen kiezen voor arbitrage van enig Geschil dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, en zal dergelijk Geschil worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken vermeld voor jurisdictie hierboven, en de Partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

Beperkingen

De Partijen komen overeen dat elke arbitrage beperkt zal zijn tot het Geschil tussen de Partijen individueel. Voor zover wettelijk toegestaan, (a) zal geen enkele arbitrage worden gevoegd met een andere procedure; (b) is er geen recht of autoriteit voor enig Geschil om te worden gevoerd op basis van een collectieve actie of om collectieve actie procedures te gebruiken; en (c) is er geen recht of autoriteit voor enig Geschil om te worden gebracht in een vermeende representatieve hoedanigheid namens het algemene publiek of andere personen.

Uitzonderingen op Informele Onderhandelingen en Arbitrage

De Partijen komen overeen dat de volgende Geschillen niet onderworpen zijn aan de bovenstaande bepalingen betreffende informele onderhandelingen en bindende arbitrage: (a) eventuele Geschillen die streven naar het afdwingen of beschermen, of betreffende de geldigheid van, enige intellectuele eigendomsrechten van een Partij; (b) elk Geschil gerelateerd aan, of voortkomend uit, beschuldigingen van diefstal, piraterij, inbreuk op privacy of ongeautoriseerd gebruik; en (c) elke vordering voor een voorlopige voorziening. Als deze bepaling onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan zal geen van de Partijen ervoor kiezen om enig Geschil dat valt binnen dat deel van deze bepaling dat onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden te arbitreren, en zal dergelijk Geschil worden beslist door een bevoegde rechtbank binnen de rechtbanken vermeld voor jurisdictie hierboven, en de Partijen stemmen in met de persoonlijke jurisdictie van die rechtbank.

CORRECTIES

Er kan informatie op de Site staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat, inclusief beschrijvingen, prijzen, beschikbaarheid en verschillende andere informatie. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om de informatie op de Site op elk moment te wijzigen of bij te werken, zonder voorafgaande kennisgeving.

DISCLAIMER

DE SITE WORDT AANGEBODEN OP EEN ‘ZOALS HET IS’ EN ‘ZOALS BESCHIKBAAR’ BASIS. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN OP UW EIGEN RISICO ZAL ZIJN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK ERVAN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERTEGENWOORDIGINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE AAN DE SITE GELINKTE WEBSITES EN WIJ ZULLEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID AANVAARDEN VOOR ENIGE (1) FOUTEN, VERGISSINGEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJK LETSEL OF EIGENDOMSSCHADE, VAN WELKE AARD DAN OOK, VOORTVLOEIEND UIT UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONBEVOEGDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE BEVEILIGDE SERVERS EN/OF ENIGE EN ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE OPGESLAGEN DAARIN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN TRANSMISSIE NAAR OF VAN DE SITE, (5) ELKE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF DERGELIJKE DIE OP ENIGE WIJZE NAAR OF VIA DE SITE KUNNEN WORDEN VERZONDEN DOOR EEN DERDE PARTIJ, EN/OF (6) ELKE FOUTEN OF WEGLATINGEN IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK GELEDEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE OP DE SITE GEPLAATSTE, VERZONDEN OF OP ANDERE WIJZE BESCHIKBAAR GEMAAKTE INHOUD. WIJ GARANDEREN, ONDERSCHRIJVEN, GARANDEREN NOCH NEMEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ELKE HYPERGELINKTE WEBSITE OF ELKE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME WORDT GETOOND, EN WIJ ZULLEN GEEN PARTIJ ZIJN BIJ OF OP ENIGE WIJZE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR HET MONITOREN VAN ENIGE TRANSACTIE TUSSEN U EN ENIGE DERDE-PARTIJ AANBIEDERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. NET ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA ENIG MEDIUM OF IN ENIGE OMGEVING, MOET U UW BESTE OORDEEL GEBRUIKEN EN VOORZICHTIGHEID IN ACHT NEMEN WAAR DAT GEPAST IS.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDIGE, INCIDENTELE, SPECIALE OF STRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF GEDERFDE WINST, VERLOREN INKOMSTEN, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL WORDEN UITGELEGD ALS EEN BEPERKING VAN ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE OORZAAK EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE, DIE ALTIJD BEPERKT ZAL ZIJN TOT HET KLEINERE VAN HET BEDRAG DAT, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR U AAN ONS IS BETAALD OF $500,00 EURO. BEPAALDE WETTEN VAN DE NEDERLANDSE EN INTERNATIONALE WETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN TOE OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, KUNNEN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS OF BEPERKINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN, EN KUNT U AANVULLENDE RECHTEN HEBBEN.

VRIJWARING

U stemt ermee in om ons te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen, inclusief onze dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en al onze respectievelijke functionarissen, agenten, partners en werknemers, tegen elk verlies, schade, aansprakelijkheid, eis of vordering, inclusief redelijke advocaatkosten en uitgaven, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit: (1) uw bijdragen; (2) gebruik van de Site; (3) schending van deze Gebruiksvoorwaarden; (4) elke schending van uw verklaringen en garanties vastgelegd in deze Gebruiksvoorwaarden; (5) uw schending van de rechten van een derde partij, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten; of (6) enige openlijke schadelijke handeling jegens een andere gebruiker van de Site met wie u via de Site contact heeft gehad. Niettegenstaande het voorgaande, behouden wij ons het recht voor om, op uw kosten, de exclusieve verdediging en controle van elke aangelegenheid waarvoor u ons dient te vrijwaren op ons te nemen, en u stemt ermee in om, op uw kosten, mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, actie of procedure die onderhevig is aan deze vrijwaring, zodra wij hiervan op de hoogte zijn.

GEBRUIKERSGEGEVENS

Wij zullen bepaalde gegevens die u naar de Site verzendt, behouden met het oog op het beheren van de prestaties van de Site, evenals gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Site. Hoewel wij regelmatig routinematige back-ups van gegevens uitvoeren, bent u als enige verantwoordelijk voor alle gegevens die u verzendt of die betrekking hebben op enige activiteit die u heeft ondernomen met gebruik van de Site. U stemt ermee in dat wij geen aansprakelijkheid jegens u hebben voor enig verlies of corruptie van dergelijke gegevens, en u ziet hierbij af van enig recht van actie tegen ons voortvloeiend uit enig dergelijk verlies of corruptie van dergelijke gegevens.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE, TRANSACTIES EN HANDTEKENINGEN

Het bezoeken van de Site, het ons e-mails sturen en het invullen van online formulieren vormen elektronische communicatie. U stemt in met het ontvangen van elektronische communicatie en u gaat ermee akkoord dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaringen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, via e-mail en op de Site, voldoen aan elke wettelijke vereiste dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn. U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE HANDTEKENINGEN, CONTRACTEN, BESTELLINGEN EN ANDERE RECORDS, EN MET ELEKTRONISCHE LEVERING VAN KENNISGEVINGEN, BELEIDSREGELS EN RECORDS VAN TRANSACTIES DIE DOOR ONS OF VIA DE SITE WORDEN GEÏNITIEERD OF VOLTOOID. U ziet hierbij af van alle rechten of vereisten onder enige wetten, regelgevingen, regels, verordeningen of andere wetten in enige jurisdictie die een originele handtekening of levering of behoud van niet-elektronische records vereisen, of voor betalingen of het verlenen van kredieten op enige andere manier dan elektronische middelen.

DIVERSEN

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleidsregels of bedrijfsregels die door ons op de Site of met betrekking tot de Site zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons. Ons falen om enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, mag niet worden beschouwd als een afstand van dat recht of die bepaling. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van kracht voor zover wettelijk toegestaan. Wij kunnen op elk moment al onze rechten en verplichtingen aan anderen toewijzen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, schade, vertraging of het niet handelen veroorzaakt door een oorzaak die redelijkerwijs buiten onze controle valt. Als een bepaling of deel van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling of deel van de bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. Er wordt geen joint venture, partnerschap, arbeidsrelatie of agentschapsrelatie gecreëerd tussen u en ons als gevolg van deze Gebruiksvoorwaarden of gebruik van de Site. U stemt ermee in dat deze Gebruiksvoorwaarden niet tegen ons zullen worden uitgelegd vanwege het feit dat wij ze hebben opgesteld. U ziet hierbij af van alle verdedigingen die u zou kunnen hebben op basis van de elektronische vorm van deze Gebruiksvoorwaarden en het gebrek aan ondertekening door de partijen hieraan om deze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Om een klacht met betrekking tot de Site op te lossen of om verdere informatie te ontvangen met betrekking tot het gebruik van de Site, neem contact met ons op:

Support@vissenfluisteraar.com

Media Masters

Twello

Nederland

Rubensstraat 7